Samfunnssikkerhet

Risikostyring på tvers

samfunnssikkerhetSamfunnssikkerhet dreier seg om samfunnets evne til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger.

For å hindre ulykker, skader og tap i samfunnet må de enkelte aktører innen privat og offentlig sektor kartlegge hvilke risikoer en står ovenfor, og arbeide systematisk med å redusere risikoen til et ønsket nivå.

En forutsetning for effektiv innsats er samarbeid på tvers av fagområder og sektorer, slik at arbeidet blir målrettet, ressursbesparende og i tråd med målsettingene.

Hva kan du forvente av oss?

Proactima ønsker å gi kunden gode forutsetninger for selv å håndtere viktige utfordringer. Vi har lang erfaring med å:

  • Etablere systemer som forebygger ulykker, kriser og andre uønskede hendelser.
  • Bidra til godt beredskapsarbeid.
  • Legge til rette for effektiv ulykkes- og krisehåndtering.

Vi arbeider både med land- og offshorebasert industri, og bruker forskning og utvikling i egne og eksterne prosjekter til å skape ny kompetanse innen fagområdet. Vi har prosjektbasert samarbeid med tilsynsmyndigheter, Universitetet i Stavanger og andre sterke fagmiljø innen samfunnssikkerhet.

Våre tjenester innen samfunnssikkerhet omfatter rådgivning, nettbasert, integrert opplæring og forskning og utvikling. Proactima tilbyr bistand innen:

Målgruppe

Private virksomheter, kommuner, regionale myndigheter, offentlige etater og forskningsinstitusjoner.

Kontakt

Willy Røed +47 911 26 768