Sitemap
en

ROS-analyse av nasjonal matforsyning

Omslag risiko MattilsynetDSB har vurdert risiko og sårbarhet knyttet til matproduksjon, matforsyning og beredskap i Norge. Planer for lageroppbygging av korn, styrket plan for distribusjon og jordvern er noen av tiltakene som anbefales i rapporten.

Er matforsyningen i Norge robust nok, og hvilke faktorer medfører risiko og sårbarhet i de ulike delene av produksjons- og forsyningskjeden?

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) har bedt DSB om å utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse som rører ved de viktigste forutsetningene for nasjonal matsikkerhet; produksjon, handelssystem og logistikk. Proactima AS har bistått DSB i arbeidet.

– Rapporten beskriver verdikjeden for norsk matforsyning, og hovedstrømmene av varer gjennom kjeden. Analysen ser på hva som kan skape svikt og forstyrrelser i disse varestrømmene, forklarer prosjektleder i Proactima, Torgrim Huseby.

Uønskede hendelser

Det er gjennomført tre analyseseminarer med relevant ekspertise for å identifisere relevante utviklingstrekk og analysere uønskede hendelser. Gjennom seminarene er det valgt ut seks uønskede hendelser som representerer ulike påkjenninger for matforsyningen.

 1. Svikt i elektronisk kommunikasjon
 2. Svikt i strømforsyningen
 3. Dyre- og plantesykdommer
 4. Atomhendelse
 5. Tilbudssvikt av korn
 6. Internasjonal militær konflikt

– Scenarioene er valgt ut med bakgrunn i at de vil forstyrre eller sette ut av funksjon viktige deler av verdikjeden fra produksjon/import til distribusjon til butikker og forbrukere, forklarer Torgrim.

Tiltak

Noen av tiltakene som foreslås i rapporten:

 • Vurdere tiltak for å sikre distribusjon av mat helt fram til forbruker ved kriser
 • Tydeliggjøre hva forskrifter og lovgivning sier om krav til nødstrøm for enkelte aktørene innenfor matkjeden, samt leverandører av kritiske tjenester til disse.
 • Styring av risiko knyttet til tilgangen av korn og fôrråstoffer: Landbruksdirektoratet har et ansvar for administrasjon av importvernet. Direktoratet bør også få i oppdrag å overvåke risiko for internasjonal tilbudssvikt.
 • Planer for lageroppbygging av korn: Myndighetene bør utrede hvilke tiltak som er nødvendig for å kunne reetablere lagring av matkorn ved endret vurdering av behovet.
 • Restriktiv jordvernpraksis: Av beredskapshensyn bør det utvises tilbakeholdenhet med å godkjenne omdisponering av dyrket og dyrkbar jord i områder som er gunstige for landbruksproduksjon.
 • Vurdere beredskapsordningen for mat: På grunn av endrede planforutsetninger bør NFD vurdere ordningen med beredskapslagre av nød-proviant og lageroppbyggingsplaner.

Proactima har støttet DSB med utvikling av verdikjedemodellen og analysemetodikk. I tillegg har Proactima vært prosessleder for analyseseminarer med ulike ekspertgrupper.

Kontakt

Torgrim Huseby – 45 51 43 84